Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi

Kayıtdışı istihdam ve ekonomi

Kayıtdışı istihdam ve ekonomi
Editions:PDF (Turkish) - First Edition
ISBN: 12345678
Size: 40.00 x 70.00 cm
Pages: 205

Gelişmemiş ülkeler ve yükselen ekonomiler kalkınma ve refah seviyesinin arttırma yolunda mücadele ederken farklı iktisadi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemler arasında yer alan kayıt dışı istihdam sorunu diğer sorunlar gözönüne alındığında sadece iktisadi gelişme hedeflerine ulaşılmasını engellemekle kalmayıp gelir dağılımının düzeltilmesi hedefine ulaşılmasını da engellediği için halledilmesi gereken problemlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Türkiye, önemli bir yükselen ekonomi olarak, ciddi kayıt dışı istihdam sorunu ile karşı karşıya olan ülkelerden biridir. Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen bir yıl süren Avrupa Birliği projesi bölgesel boyutta bu sorunun çeşitli açılardan ele alınmasını sağlamıştır. “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” isimli bu proje kapsamında üniversite öğrencileri başta olmak üzere insanların bu sorun ile ilgili farkındalığının arttırılması için bir çok aktivite düzenlenmiştir.

Bu kitap ECOEI kapsamında akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan makaleler arasından seçilen önemli çalışmalardan oluşmaktadır. ECOEI sadece kayıt dışı istihdam alanındaki çalışmaların değil ayrıca iktisat alanında yer alan diğer önemli konular hakkında yapılan önemli çalışmaların kabul edildiği ve sunulabildiği bir akademik buluşma ve paylaşım hizmetini yerine getirmektedir. İşsizlik, işgücü piyasası, vergi, kayıt dışı ekonomi, ekonoik gelişme ve kalkınma ve ekonometri gibi alanlarda bir çok çalışmanın sunulduğu ECOEI proje boyunca 18 farklı ülkeden yaklaşık 300 yazarın 139 tane çalışmayı katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır. Yapılan sunumların ardından gönderilen tam metinler uluslararası bilim komitesi tarafından incelendikten sonra onaylanan çalışmalar basılmak üzere bu kitapta toplanmıştır. Bahsi geçen inceleme ve onay sürecinde her çalışma özeti ve tam metni uluslararası bilim komitesi tarafından dikkatle değerlendirilmiştir. Uluslararası bilim komitesinin yaptıkları bu hassas ve ayrıntılı çalışmalardan dolayı organize komitesi kendilerine sonsuz teşekkürlerini sunmaktadır.

Published:
Publisher: Küv Yayınları
Editors:
Illustrators:
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

Download “Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi” Kayıt-Dışı-İstihdam-ve-Ekonomi.pdf – Downloaded 37 times – 2 MB


Önsöz

READ MORE

Gelişmemiş ülkeler ve yükselen ekonomiler kalkınma ve refah seviyesinin arttırma yolunda mücadele ederken farklı iktisadi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemler arasında yer alan kayıt dışı istihdam sorunu diğer sorunlar gözönüne alındığında sadece iktisadi gelişme hedeflerine ulaşılmasını engellemekle kalmayıp gelir dağılımının düzeltilmesi hedefine ulaşılmasını da engellediği için halledilmesi gereken problemlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Türkiye, önemli bir yükselen ekonomi olarak, ciddi kayıt dışı istihdam sorunu ile karşı karşıya olan ülkelerden biridir. Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen bir yıl süren Avrupa Birliği projesi bölgesel boyutta bu sorunun çeşitli açılardan ele alınmasını sağlamıştır. “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” isimli bu proje kapsamında üniversite öğrencileri başta olmak üzere insanların bu sorun ile ilgili farkındalığının arttırılması için bir çok aktivite düzenlenmiştir.

Bu proje kayıt dışı istihdam ve ilintili alanlarda yaşanan gelişmeler ve kaydedilen ilerlemelerin tartışılabilmesi için kamu ve özel sektörle birlikte akademide görev yapan uzmanlar, araştırmacılar ve akademisyenlerin bir araya getirildiği bir forum olma amacına da hizmet etmiştir. Bu projenin amaçları arasında kayıt dışı istihdamın etkileri, bu sorunun giderilmesi için muhtemel politika önerilerinin  tartışılması, çözüm önerilerinin öne sürülmesi ve yerel düzeyde başarılı olmuş uygulamalar hakkında konuşulması yer almaktadır. Proje kapsamındaki faaliyetlerden biri olan “European Congress on Economic Issues” (ECOEI) isimli uluslararası sempozyuma katılan üç tane değerli davetli konuşmacı kayıt dışı istidam başlığı altında farklı konularda sunumlar yaparak bu projeye katkı sunmuşlardır. Davetli konuşmacılar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve akademide görev yaptıkları için katılımcılar davetli konuşmacıların çok geniş ölçekte sahip oldukları tecrübelerden faydalanma imkanı bulmuşlardır.

Bu kitap ECOEI kapsamında akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan makaleler arasından seçilen önemli çalışmalardan oluşmaktadır. ECOEI sadece kayıt dışı istihdam alanındaki çalışmaların değil ayrıca iktisat alanında yer alan diğer önemli konular hakkında yapılan önemli çalışmaların kabul edildiği ve sunulabildiği bir akademik buluşma ve paylaşım hizmetini yerine getirmektedir. İşsizlik, işgücü piyasası, vergi, kayıt dışı ekonomi, ekonoik gelişme ve kalkınma ve ekonometri gibi alanlarda bir çok çalışmanın sunulduğu ECOEI proje boyunca 18 farklı ülkeden yaklaşık 300 yazarın 139 tane çalışmayı katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır. Yapılan sunumların ardından gönderilen tam metinler uluslararası bilim komitesi tarafından incelendikten sonra onaylanan çalışmalar basılmak üzere bu kitapta toplanmıştır. Bahsi geçen inceleme ve onay sürecinde her çalışma özeti ve tam metni uluslararası bilim komitesi tarafından dikkatle değerlendirilmiştir. Uluslararası bilim komitesinin yaptıkları bu hassas ve ayrıntılı çalışmalardan dolayı organize komitesi kendilerine sonsuz teşekkürlerini sunmaktadır.

Son olarak, bu proje kapsamında katkıda bulunan davetli konuşmacılara, yazarlara, katılımcılara ve organizasyonların başarılı bir şekilde yapılması için çalışan herkese şükranlarımızı sunarız. Bu kitap bahsedilen kişilerin sadece katkıları, harcadıkları zaman ve sarfettikleri emeğin değil aynı zamanda bilime olan adanmışlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitabın ana başlığı ile ilgili konuların da dahil olması ile birlikte bu projedeki bilimsel boyut daha fazla zenginleşmiştir. Bu kitabın kapsadığı yüksek kalitedeki bilimsel katkıların ilgili yazının gelişmesine hizmet etmesi umudunu taşıyarak ECOEI kitapları serisinin değerli araştırmacıların, uzmanların ve akademisyenlerin özverili gayretleri ile devam edeceğini sizlere müjdeleriz.

COLLAPSE

Avrupa Birliği Projesi

“European Congress on Economic Issues: Kayıt Dışı “Genç” İstihdam: Etkiler, Çözümler ve Yerel Uygulamalar” isimli uluslararası sempozyum  30 Mart 2017 ve 01 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmit/Kocaeli’de  gerçekleştirilmiştir. ECOEI 2017 “Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma” isimli Avrupa Birliği projesinin bir parçası olarak yapılmıştır. Bu proje Türkiye’nin yanı sıra diğer aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yapılmııştır. IPA’nın temel amacı Avrupa’ya entegrasyon konusunda yaşanılan güçlüklerin giderilmesi ve AB üyeliği sürecindeki Kopenhag kriterlerinin karşılanması için gerekli olan reformların uygulanması açısından faydalanıcı ülkelere destek vermektir. Bu bağlamda, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA’nın bileşenlerinden biridir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP), insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında IPA fonlarından yardım almak için programlama esaslarını belirlemektedir. İKG OP’nin genel amacı “daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek”tir. İKG OP istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak dört öncelik eksenine sahiptir. Hazırlanan bu teklif çağrısının konusunu oluşturan kayıtlı istihdamın teşviki (PRE), istihdam önceliği kapsamında önemli bir müdahale alanı olarak kabul edilmektedir.

IPA kapsamında finanse edilen “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” operasyonu,  özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarını artırarak daha fazla kişiyi istihdama çekmeyi ve istihdamda tutmayı ve özellikle gençler için işsizlik oranlarını düşürmeyi amaçlayan “istihdam” öncelik ekseninin genel hedefine ulaşılmasını hedeflemektedir. Özel olarak, bu operasyon İKG OP’de “kayıt dışı istihdamla mücadele”yi ve “kayıtlı istihdamın teşviki”ni amaçlayan 1.3 numaralı tedbirin uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Kayıt Dışı istihdam, işgücünün hiçbir resmi kayıt ve istatistikte yer almaması veya eksik seviyelerde yer alması anlamına gelmektedir. Bu istihdam türü resmi işgücü rakamlarına yansımamaktadır. Kayıt Dışı istihdamın ardında yatan temel etken, işverenlerin sosyal güvenlik primleri ve vergiler gibi işgücü maliyetlerinden kaçınarak üretim maliyetlerini düşürmek istemeleridir. Diğer bir etken ise sosyal güvenlik konusunda kamuoyundaki bilgi eksikliğidir. Kayıt Dışı istihdam çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Başlıca sorunlar şu şekildedir: Sosyal güvenlik bütçe açıklarının artması, gelir dağılımında eşitsizlik, haksız rekabet, kötü çalışma koşulları, sosyal koruma alanında hazırlanan çeşitli dokümanlarda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesinde yaşanan güçlükler, sosyal koruma sisteminin yönetiminde yaşanan güçlükler, düşük üretim kalitesi, kayıtsız çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin yüksekliği, kayıtsız çalışanlar için sendika ve toplu pazarlık haklarına ulaşılamaması ve vasıfsız işgücünün artması. Bu sorunların son on yılda Türkiye üzerinde ağır etkilerinin olmasına rağmen,  bu alandaki çeşitli çalışmaların sonucu olarak kayıt dışı istihdam oranı Kasım 2012 döneminde % 38,9’a gerilemiştir (TÜİK).

Bu teklif çağrısı, İKG OP’ın kamu kurumları, sosyal ortaklar ve işverenler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve SGK’nın kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasını destekleyen 1.3 numaralı tedbir kapsamında hazırlanmıştır. Bu öncelik ekseninin özel hedefi “SGK’nın kapasitesinin artırılması, farkındalığın artırılması ve ilgili kamu kurumları ve sosyal ortaklar arasında koordinasyon sağlanması yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi”dir. Bu hibe programı kapsamında, çok boyutlu projeler ve kayıt dışı istihdamla farklı perspektiflerden mücadeleyi hedefleyen projeler desteklenecektir.

Bu hibe programı, Türkiye’de kayıt dışı istihdamın çözümüne katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır. Bir önceki Kayıtlı İstihdamın Teşviki-I (PRE-I) operasyonu, hibe programı yoluyla yerel sosyal ortaklar arasındaki işbirliğinin artmasına katkıda bulunmakla kalmayıp, teknik destek bileşeni yoluyla da Sosyal Güvenlik Kurumu personeli ve diğer ilgili kişilerin farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmıştır. PRE-I operasyonunun hibe bileşeni altında, toplam 9.317.650 Avro değerinde 41 hibe projesi yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal ortaklar tarafından SGK taşra birimleriyle işbirliği içerisinde hayata geçirilmiştir.

Bu bağlamda, PRE-II operasyonu ile bir önceki operasyondakileri tamamlayıcı ve devam niteliğinde olan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler yoluyla, söz konusu operasyon SGK merkez ve taşra personelinin, yerel kuruluşların ve sosyal ortakların çalışanlarının kurumsal kapasitesini daha da güçlendirecektir. Ayrıca, PRE-I sırasında SGK taşra birimleri ve sosyal ortaklar arasında kurulan bağları kurumsallaştıracaktır.

Söz konusu proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında mevcut durum analizi, kamu spotları, çalıştaylar, eğitim ve seminer çalışmaları gibi aktiviteler yapılmıştır. Bunlara ek olarak, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ECOEI projenin sürdürülebilirlik faaliyeti kapsamında her yıl gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin iktisadi sorunları için azami öneme sahip seçilmiş bir başlık kapsamında gerçekleştirilecektir.